FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat

BUD-WIL Sylwia Wilczewska
Ul. Okrągła 71A
10-803 Olsztyn

Niniejszym informuję  Sklep internetowy o moim odstąpieniu od:

*umowy sprzedaży następujących zakupionych przeze mnie Towarów (w miarę możliwości prosimy podać dodatkowo numer zamówienia):
*umowy o świadczenie drogą elektroniczną następującej usługi:

Imię i nazwisko Konsumenta:

Adres Konsumenta:

Numer rachunku bankowego (jeśli Klient wybrał ten sposób zwrotu) Konsumenta do zwrotu płatności za Towar:

Podpis Konsumenta – tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej:


Data wypełnienia formularza:

* Właściwe zaznaczyć

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

   

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo  w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni. Każdemu Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.  

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

1)o świadczenie usług, gdy przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

3)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

4)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

5)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę tj. Bud-Wil Sylwia Wilczewska Okrągła 71a 10-836 Olsztyn NIP: 739-295-67-24, tel: 608 338 388, 602 688 570, Mail: sylwia@budwil.pl, lukasz@budwil.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia wysłanego do nas drogą pocztową lub drogą elektroniczną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Aby złożyć oświadczenie co do odstąpienia od umowy mogą Państwo skorzystać

z udostępnianego przez nas wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe i w żaden sposób nie wpływa na samą realizację prawa do odstąpienia od umowy. 

Do zachowania terminu 14 dniowego wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta 

o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Skutki odstąpienia od umowy:

Gdy Klient odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwracamy Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym).

Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Klienta Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

Prosimy o odesłanie Towaru na podany wyżej adres nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo drogą listowną czy to drogą elektroniczną o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany również, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

Informujemy, iż będą Państwo zobowiązani ponieść bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru.